چرا باید هر روز “فقط” کمی بهتر باشیم ؟

چرا باید هر روز “فقط” کمی بهتر باشیم ؟

هیچ بیرونی وجودندارد،بیرون فقط توهّم ذهن است،درست مانندزمان!
بیرون وجود داردچون ذهن اینگونه میپندارد،زمان حرکت میکند،چون ذهن حرکت میکند!
تغییراتِ دردنیای به ظاهربیرونی،نشات گرفته ازتغییرات دنیای درون است.بنابراین آنچه دربیرونِ موهومی رخ میدهد،تجلّی همان درونِ حقیقیست،درواقع،تجلیِ ارتعاشی که ازدرون ساطع گردیده است.

    ازآنجایی که شماارتعاش هستیدودرجهانی ارتعاشی مرتعش گردیده اید،بایداین رابدانیدکه تغییرارتعاش یک روندِ تکاملی وتدریجیست،که این همان بهترین عامل برای دلسردیِ شماست تاتصورکنیدکه شایدبه راستی کنترل سرنوشتتان به عهده شمانیست!

درصورتی که متوجه نیستیدکه درحالِ سیرِتکاملیِ بهترین ورژن خوددر روندی تدریجی قراردارید،تازمانی که آن ارتعاش به صورت ماده درآید،شماقادربه تماشای آن تجلی باچشمانِ ظاهریتان نخواهیدبود!مگرباچشمِ دیگری که درجهانِ متافیزیک به چشم سوم شهرت یافته،که منظور درواقع همان چشمِ قدرت است،بازشدنِ این چشم به این معنیست که غول چراغ دراختیارتان است وتحتِ فرمانتان”درخدمتم ارباب”وبه این خاطراین چشم تااین حدقدرتمندعمل میکندکه به شعورنامحدودوصل است.

     تابه حال ازخودپرسیده ایدکه چرا اشرفِ مخلوقات نام گرفته اید؟!آن هم ازسویِ خالق بی نظیرتان؟!

خداوندشماراقدرتمندآفریده،به این صورت که قدرت اختیار داریدودردفترچه راهنمای طرزاستفاده تان این رابه شما””یادآوری””کرده که “انسان درگروِ اعمال خویش است” به این معنی که هرکنشی،واکنشی دربرخواهد داشت،بنابراین برای سیستم کائنات تفاوتی نمیکندکه تلاشِ شمامقدارش چقدراست،چراکه کمیت برای کائنات ملاک نیست.

این قانون من رابه یادگفته “کیم ووچونگ،”-موسس کمپانیِ بزرگ دوو- انداخت؛اگرشمایک انسان داشته باشیدو۱۰۰خوک،اعدادبه شمامیگویند۱۰۰به۱هستید،امااشتباه نکنید،آنهانمیتوانندقدرت اقلیت رابه شمانشان دهند،آنهافقط کمیت رانشان میدهند.

پس حتی ازنظرعلمی هم اهمیتی نداردکه کارِ بزرگی انجام میدهیدیا”به ظاهر” کوچک،بلکه کائنات احساس،اشتیاق وعشقِ نهفته درکاری که انجام میدهیدرادریافت کرده وتشخیص میدهد،کیفیتِ کارهای شماکائنات راشگفت زده میکند،بنابه همین اصل اگرشماکاری راهرچندکوچک،اماهرروزانجام دهید،این استمرارواشتیاقتان برای کائنات تحسین برانگیزاست ومطمئناًچنین کنش هایی درجهانِ متافیزیک واکنشهای درخوری درجهانِ فیزیک برایتان به ارمعان می آورد،اماازآنجایی که تغییرجایگاه ارتعاشیِ ارتعاش دردنیای ارتعاشی روندی تدریجیست،بنابه باورهای اشتباهمان به توهمی به نام زمان نیازمنداست،چراکه ذهن میپنداردوباورداردکه اینگونه است!درصورتی که درفصای کوانتوم همه چیزمتفاوت است.

“”چون به چیزی اراده فرماید،تنها میگوید باش وآن نیز بیدرنگ بشود”””
آیه۸۲سوره یس،قرآن کریم

   بنابراین خواسته شمادرجهانِ متافیزیک،در”””لحظه”””” خواست شماپدیدارمیشود،حتی اگراین خواست تنهابه شکلِ ارتعاش احساس باشدوحتی به ارتعاش کلام درنیاید،اماباورِ اجابت بایددرشماایجادشود،تابه شکل ماده به شمادردنیای فیزیک داده شود،وبرای ایجادباورِداشتنش،به باور ما به زمان نیازاست واین به شمابستگی دارد،اگرباورش کردید،پس به شماداده میشودوبالعکس .درواقع مرحله ی تبدیل ارتعاش به ماده بایدطی شود،چون ذهن اینگونه میپنداردکه بایدطی شود

پس مصرانه درمسیری که به درستیِ آن باورداریدادامه دهیدتاشاهدتجلی ارتعاشتان به شکل ماده شویدوباتغییرتدریجیِ جایگاه ارتعاشیتان به نظاره بنشینیدبرای تماشای اجرای زیبای قانونِ انتظارولیاقت درمسیرِ خودسازی.

جهانِ لیاقت هابه لیاقتهاپاسخ میدهدنه به نیازها،بنابراین ادامه دهیدویقین بداریدکه نتیجه راباچشم اول ودوم خواهیددید،نه تنهاخودتان بلکه بقیه هم خواهنددید.

-چرااین قرآن یکجابه اونازل نشده است؟این نزول تدریجی برای آن است که قلب تورابه وسیله آن محکم داریم وازاین روآن رابه تدریج برتوخواندیم.
آیه۳۲،سوره فرقان،قرآن کریم

1 دیدگاه دربارهٔ «چرا باید هر روز “فقط” کمی بهتر باشیم ؟»

  1. I happen to be writing to make you understand what a terrific experience our princess went through visiting your blog. She discovered lots of issues, most notably how it is like to have a very effective giving heart to have many more effortlessly fully understand certain extremely tough matters. You really did more than my desires. Many thanks for displaying the helpful, healthy, educational and also easy thoughts on the topic to Gloria. Cinda Nels Kolnos

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟  با ما در ارتباط باشید.
آغاز گفتگو
برای ارتباط با ما بر روی  تصویر اپراتور کلیک کنید
در کمترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهیم داد
اسکرول به بالا