وبلاگ اختصاصی سابلیمینال

مقالات

ضمیر ناخوآگاه خود را بشناسید .

“با سابلیمینال راه ارتقا، زندگی ایده‌آل را برای خود بیآفرینید”

به خواب رفتن چشم سوم!

هنگامی که مقدارخاصی فلوراید،درسیستم خود داریدکه ازآب نوشیدنی یاحتی آب حمام،غذاوخمیردندان های حاوی فلوراید،واردبدنتان میشود،وبه طورکلی وقتی که فلورایدبه بدن شماواردمیشود،به افکارآشفته دامن میزند.همانگونه که فلورایدمستقیماًواردبدن میشود،افکارآشفته شمانیزادامه میابند؛

اتم بیشتر انرژی آزاد میکند یا لبخند ؟!

"چقدردرطول روزازتکنیک بین المللیِ لبخندبهره میگیرید؟" درمکتب اسلام توصیه شده که اگرچیزی برای صدقه نبود،لبخندصدقه بدهید.امابه راستی لبخند چقدرمیتواند،ارزشمندباشد. من به شمامیگویم اگرچیزِ دیگری هم برای صدقه بودیابه همراه لبخندآن راببخشیدیابازهم لبخندببخشید،چرا؟

خودخواهی بهترین صفت است!

گاهی اوقات،افراد ما را به آموزش خودخواهی متهم می کنند.و ما موافق هستیم ! در واقع ما خودخواهی را آموزش میدهیم! زیرا،اگر به قدر کافی خودخواه نباشید که،از روی عمد با منشاء تان در هماهنگی بمانید، هرگز چیزی ندارید که به دیگری ببخشید.

معنای برکت دراسلام و هماهنگیِ آن باقانون جذب ازنظرِ علمی وارتعاشی

آنهانگرانندکه اگربیش ازحدکیک بخورند،به دیگران نخواهدرسید،درحالی که آن کیک،به نسبت درخواستهای ارتعاشیِ همه شماافزایش میابد.

قانون جذب،بزرگترین دروغ

درحقیقت قانون جاذبه برای تغییرسطح ارتعاشیتان،بهترین عامل برای دلسردیِ شماست ! دلیل اینکه افرادپس ازگذشتِ مدت زمانی کوتاه که باقانون جذب آشنامیشوند،آن راکذب ودروغی بزرگ میپندارند،این است که ""تغییرسطوح ارتعاشی،تدریجی صورت میپذیرد""درواقع این عزیزانِ جان اصلِ استمرار را ورازی که درخودنهفته دارد را نادیده گرفته ودرست درنزدیکیِ یافتنِ الماسِ دروندست ازتلاش میکشند.

چرابایدهرروز"فقط"کمی بهترباشیم؟

هیچ بیرونی وجودندارد،بیرون فقط توهّم ذهن است،درست مانندزمان! بیرون وجود داردچون ذهن اینگونه میپندارد،زمان حرکت میکند،چون ذهن حرکت میکند!تغییراتِ دردنیای به ظاهربیرونی،نشات گرفته ازتغییرات دنیای درون است

سوالی دارید؟  با ما در ارتباط باشید.
آغاز گفتگو
برای ارتباط با ما بر روی  تصویر اپراتور کلیک کنید
در کمترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهیم داد
اسکرول به بالا