به خواب رفتن چشم سوم توسط فلوراید

    هنگامی که مقدارخاصی فلوراید،درسیستم خود داریدکه ازآب نوشیدنی یاحتی آب حمام،غذاوخمیردندان های حاوی فلوراید،واردبدنتان میشود،وبه طورکلی وقتی که فلورایدبه بدن شماواردمیشود،به افکارآشفته دامن میزند.همانگونه که فلورایدمستقیماًواردبدن میشود،افکارآشفته شمانیزادامه میابند؛

دوماه،سه ماه،چهارماه،یک سال…… بعدازآن حتی اگرفلورایدمتوقف هم شود،این حالت ذهنی به طوردائم درشما ساکن میشود!

حالت ذهنی که ناشی ازموادسمی است،درشماثابت میشود،حتی اگرتامین ماده سمی متوقف شود،حالااگرجلوی آن رابگیرید،برای مثال؛اگرمصرف “فلوراید”رامتوقف کنید،حتی درآن شرایط نیزوضعیتی که درخودایجادکرده اید،سریعاًازبین نمیرود،بایدشکسته شود،درست مانندموادسمیِ حاصل ازمصرف موادمخدرتوسط یک معتاد!وشمابایدفرسایش راپاک کنید،شمابایدتمام زنگ زدگی وکثیفی راپاک کنید.

-فلوراید ماموریتی داردکه بایدآن رابه درستی به انجام برساند،وماموریتش،چیزی جز کندکردن ذهن نیست !انسانهای آلوده به فلورایدمیتوانند،برده باشند،میتوان ازآنهاسوء استفاده نمود به این شکل که آنان هوش مستقل خودرا ازدست میدهند.

یکی ازقویترین توطئه های موجودبرعلیه بشریت”فلوراید”است.این روشی قدرتمندبرای ضعیف کردن ذهن هاست.

به طورمثال؛چشم سوم شماعصب دارد،همچنین تحقیقات نشان داده است که چشم سوم،درست همانند دو چشم دیگر،دارای رگ نیزمیباشدوحتی قدرت دیدهم دارد!(مثلاًوقتی به فردی میگوئیدپشت سرش هم چشم دارد،درست منظور،همان قدرت وتواناییِ چشم سوم مدنظراست!)وهمه چیزدرموردچشم سوممان درست به مانند دوچشم دیگرمان است،به این صورت که قادراست به جای دیدبیرونی،دیددرونی داشته باشدوقادراست ازطریق بیداری معنوی دیدبیرونی نیزداشته باشد.

به طرزمشابهی درمیانِ دوگوش انسان،بالای گلو،یک عنصردیگروجود دارد،درزبان سانسکریت ودرفیزیولوژی ودیک، آن راشروترامینامند،که به معنای شنونده قوی میباشد.حتی این قابلیت نیزبه دلیل آلودگی به فلوراید،یدِ موجوددرنمکهاو…ازبین رفته است.

حال اگرمیخواهیداین حالت مسموم راازذهن خودپاک کنیدوتکامل یابید،بایداین سم راازطریق چاکراها یاهمان مراکزانرژیتان پاک کنیدوبنابه این امرتاجایی که برایتان مقدورمیباشد،حتی باآب آلوده به فلوراید حمام نیزنکنید،چراکه ثابت شده که چهل درصدازاین موادحتی ازطریق پوست هم واردبدنتان میگردد ومیتوانیدبه این منظورازدستگاه های تصفیه آب استفاده کنید،(فقط توجه داشته باشیدکه دارای قابلیت تصفیه فلورایدهم باشد)حتی الامکان ازموادغذایی ارگانیک وپخت های خانگی وخمیردندانهایِ بدون فلورایدیاخانگی؛(دربخش های بعدیِ مقاله چندراهکاربرای ساخت خمیردندان خانگی دراختیارتان قرارمیدهیم)استفاده کنید.
همچنین برای پاکسازی سموم باقیمانده درچاکراهایتان وعمقِ تاریک ولایه های پنهانیِ ذهن ناخودآگاهتان وپاک کردن کامل فرسایش وزنگ زدگی هامیتوانیدبرای نتیجه گیریِ سریع ترومطمئن ترازسابلمینالهای مخصوصِ برگرداندنِ دیدِ چشمِ سوم که درسایت طراحی وتعبیه گشته وموجوداست بهره ببرید.

همچنین به یاد داشته باشیم که این قابلیت هاکه به رشدروحی وبالابردن درجه معنویتمان خدمت شایانی میکردند،درقرون گذشته فعالتربودند،بنابه نوع زندگی درقرون گذشته واماباگذشت زمان ،پیشرفت تکنولوژی وبهره وری وسودجوییِ سران قدرت ودولت ها ورسانه ها و….که هرکدام به نوعی دراین مهم نقشی ایفانموده اند،این قابلیت هاوهوش های مستقلمان روبه افول هستندوتنهاراه برای روشن ساختنِ دوباره این نورهای درونی،””آگاهیست””وآگاهی ازطریق مراقبه(خصوصاً،به صورت مداوم وهرروزه)افزایش میابد،پس به امیدِ زیستن دردنیایی آگاه تر،تصمیم بگیریم که باانجام روزانه۱۵دقیقه مراقبه،نوروآگاهیِ درونمان راافزایش دهیم.وجالب است بدانیدافزایش آگاهی فردی به سبب افزایش آگاهی جمعی وجهانی میگردد،چراکه همه ماازطریق ناخودآگاه(شعورنامحدود)به هم متصّل هستیم،بنابراین  اگرهرکداممان فقط سهم خودمان را انجام دهیم ،جهانمان نیزروبه آگاهی میرود.وچه خوش گفت سعدی؛

 

بنی آدم اعضای یک دیگرند،

که درآفرینش زیک گوهرند.

-همچنین میتوانید،مراقبه های روزانه راباسابلمینالهاادغام کرده وازاین فرآیندآرامش بخش لذت ببرید.

درادامه در رابطه بامراقبه وانواع آن،دلایل فلسفیِ پنهان دراین فرمول جادویی وخواصِ فیزیکیِ آن درزندگیِ بیرونی وهمچنین خواص درونی آن مطالبی رابرایتان بیان خواهیم نمود

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟  با ما در ارتباط باشید.
آغاز گفتگو
برای ارتباط با ما بر روی  تصویر اپراتور کلیک کنید
در کمترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهیم داد
اسکرول به بالا